1- ساختمان تجاری، اداری واقع در اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر، شرکت آمیکو با زیر بنای 500 متر مربع به روش قاب فولادی سبک (LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1394 .
کارفرما : شرکت آمیکو  (آقای مختاری) -  مدت زمان ساخت : 45 روز

 

 

 

 

2- ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو با زیر بنای 160 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1393
کارفرما : آقای محمود زاده  - مدت زمان ساخت : سه ماه

 

 

 

 

 


3- ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خانه اصفهان با زیر بنای300 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب  در سال 1394
کارفرما : آقای نصر  -  مدت زمان ساخت : سه ماه

 

 

 

 

 

4- ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر با زیر بنای120متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1393
کارفرما : آقای امینی- مدت زمان ساخت : یک ماه

 

 

 

 

 

5- مجتمع تجاری زمرد واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا با زیر بنای 83 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1392
کارفرما : آقای فتحعلی  -  مدت زمان ساخت: یک ماه

 

 

 

6- مجتمع تجاری زمرد واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا با زیر بنای75 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب (سال 1392 )
 کارفرما : آقای فتحعلی   -    مدت زمان ساخت : دو ماه

 

 

 

7- ساختمان مسکونی واقع دراصفهان، بهارستان  با زیر بنای120 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1394
کارفرما : آقای مزروعی   -  مدت زمان ساخت: چهار ماه

 

 

 

 
 8- ساختمان اداری، مجتمع فولاد مبارکه؛ واحد تعمیرات و نگهداری واقع دراصفهان، مبارکه، با زیر بنای140 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1396
کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه -  مدت زمان ساخت: 12 روز

 

 

 

 9- پروژه بهار خواب درسپاهان شهر اصفهان، بلوار توحید غربی، خیابان خوارزمی6، با زیر بنای75  متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1396
کارفرما : آقای مجیدی  -  مدت زمان ساخت: 7 روز

 

 

 

 10- ساختمان مسکونی واقع دراصفهان، خیابان لاهور، خیابان مبارزان شرقی، با زیر بنای115 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1396
کارفرما : آقای حمیدی   -  مدت زمان ساخت : 20 روز

 

 

 11- ساختمان مسکونی واقع درشاهین شهر اصفهان، بانک استان ،فرعی یک غربی، با زیر بنای140 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1397
کارفرما : آقای توکلی   -  مدت زمان ساخت : 30 روز

 

 

 

 

 

  

 

 

 


12- سازه ی دانشگاه سیتی سنتر واقع در سیتی سنتر اصفهان،  با زیر بنای800 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت میان طبقه در سال 1397
کارفرما : شرکت پرستیژ لند ایرانیان   -  مدت زمان ساخت : 2 ماه

 

 

 

 13- اجرای موتورخانه واقع درخیابان چهارباغ بالا، کوچه شکوفه، با زیر بنای40 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398
کارفرما : آقای خندان   -  مدت زمان ساخت : 6 روز

14- اجرای موتورخانه واقع درخیابان آپادانا دوم، کوچه پیتزا شب، با زیر بنای18 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(
LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398
کارفرما : آقای جدیدی   -  مدت زمان ساخت : 3 روز

 

 

 

 


15- ساختمان اضافه طبقه مرکز پزشکی ابن سینا واقع درخیابان ابن سینا، با زیر بنای70 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398
کارفرما : مرکز پزشکی ابن سینا -  مدت زمان ساخت : 3 روز

 

 

 

 


16- -ساختمان اضافه طبقه واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، با زیر بنای38 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398
کارفرما : آقای کرمانی-  مدت زمان ساخت : 2 روز

 

 

 

 


17-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان آپادانا اول، با زیر بنای345 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398
کارفرما : آقای دکتر موحدیان -  مدت زمان ساخت : 2 ماه