21-ساختمان اداری واقع در اصفهان، خیابان سپهسالار با زیر بنای 42 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : شرکت سیمان اردستان - مدت زمان ساخت : یک هفته

20-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان باهنر  با زیر بنای 46 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای انصاری-  مدت زمان ساخت : یک هفته

19-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان توحید با زیر بنای 44 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای مرآتیان- مدت زمان ساخت : یک هفته

18-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر، خیابان فردوسی  با زیر بنای 111 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای نظریان-  مدت زمان ساخت : 20 روز

17-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، بزرگراه شهید ردانی پور، خیابان استاد شهریار جنوبی  با زیر بنای 135 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای شیاسی-  مدت زمان ساخت : 20 روز

16-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان آپادانا اول  با زیر بنای 365 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای موحدیان-  مدت زمان ساخت : دوماه

15-ساختمان مرکز پزشکی ابن سینا واقع در خیابان ابن سینا، با زیر بنای 70 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : مرکز پزشکی ابن سینا - مدت زمان ساخت : 3 روز

14-اجرای موتورخانه واقع در خیابان آپادانا دوم، کوچه پیتزا شب با زیر بنای 18 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای جدیدی- مدت زمان ساخت : 3 روز

13-اجرای موتورخانه واقع در خیابان چهارباغ بالا، کوچه شکوفه با زیر بنای 40 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای خندان- مدت زمان ساخت : 6 روز

12-پروژه دانشگاه واقع درسیتی سنتر اصفهان، با زیر بنای 800 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت میان طبقه در سال 1397

کارفرما : شرکت پرستیژلند ایرانیان- مدت زمان ساخت : دوماه

11-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر، بانک استان ، فرعی یک غربی با زیر بنای 140متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1397

کارفرما : آقای توکلی- مدت زمان ساخت : یک ماه

10-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان،خیابان لاهور با زیر بنای 115متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1396

کارفرما : آقای حمیدی- مدت زمان ساخت : 20 روز

9-پروژه بهار خواب واقع در اصفهان، سپاهان شهر با زیر بنای 75 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1396

کارفرما : آقای مجیدی- مدت زمان ساخت : 7 روز

8- ساختمان اداری مجتمع فولاد مبارکه، واحد تعمیرات و نگهداری واقع در اصفهان ، مبارکه، با زیر بنای140 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1396

کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه - مدت زمان ساخت : 12 روز

7-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، بهارستان با زیر بنای 120 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1393

کارفرما : آقای مزروعی- مدت زمان ساخت : دوهفته

6- مجتمع تجاری زمرد واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا با زیر بنای75 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1392

کارفرما : آقای فتحعلی- مدت زمان ساخت : دو ماه

5- مجتمع تجاری زمرد واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا با زیر بنای83 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1392

کارفرما : آقای فتحعلی- مدت زمان ساخت : یک ماه

4- ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر با زیر بنای120 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1393

کارفرما : آقای امینی- مدت زمان ساخت : یک ماه

3- ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خانه اصفهان با زیر بنای300 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب  در سال 1394

کارفرما : آقای نصر  -  مدت زمان ساخت : سه ماه

2- ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو با زیر بنای 160 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1393

کارفرما : آقای محمود زاده - مدت زمان ساخت : سه ماه

1- ساختمان تجاری، اداری واقع در اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر، شرکت آمیکو با زیر بنای 500 متر مربع به روش قاب فولادی سبک (LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1394 .

کارفرما : شرکت آمیکو (آقای مختاری) - مدت زمان ساخت : 45 روز