بیمارستان محب یاس – بخش جراحی – طبقه سوم
موسسه محب
خیابان میرزای شیرازی - تهران
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : پنج ماه
600متر مربع
درمانی
روش LSF