بیمارستان کسری(اضافه اشکوب )
بیمارستان کسری
میدان آرژانتین - تهران
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 4 ماه
600متر مربع
درمانی
روش LSF